Tieto stránky používajú cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke stránok. Používaním stránok vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami pre ochranu súkromia.

- - - - -

ORL / HNO / ENT - Bratislava

Modernizovaná otorinolaryngologická ambulancia lokalizovaná v Bratislave. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy striedavo tromi lekármi. ORL ambulancia disponuje kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi. 

ORL ambulancia je zameraná prednostne na detských pacientov a dorast s obmedzeným počtom vyšetrení na deň, nakoľko zámerom je poskytovať starostlivosť zameranú na kvalitu, nie kvantitu. Vieme, že čas je vzácny, a preto pacientov objednávame bezplatne na konkrétny termín a orientačný čas a taktiež poskytujeme bezplatnú možnosť On-line objednania receptu.  Akútne stavy vybavujeme priebežne (bez čakania - krvácanie, dusivé stavy a úrazy). Prednostné vyšetrenie vzhľadom k platnej legislatíve nie je poskytované. 

Dospelým aj detským pacientom bez poistenia, cudzím štátnym príslušníkom bez poistenia v prípade záujmu poskytujeme vyšetrenie na vlastnú žiadosť ako samoplatcom na vopred rezervovaný termín.

Dospelých poistencov vyšetrujeme výlučne na vlastnú žiadosť vo vopred rezervovaný termín a čas, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu on-line “internetových" termínov vyčlenených pre dospelých pacientov.

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku, vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, administratívne účely, zbrojný preukaz, potreby zamestnávateľa, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore... Spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou Balsam s.r.o.

Dostupná je taktiež rehabilitácia s využitím infúznej liečby, ktorá má vazoaktívny (rozšírenie ciev), prípadne spazmolytický (uvoľnenie svalstva) efekt. Využíva sa u indikovaných diagnóz a je praktizovaná u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných liečebných kúr je 5 až 10. Ambulantná infúzna liečba je možná len vtedy, ak to umožní celkový zdravotný stav pacienta. Najčastejšie ORL indikácie infúznej liečby sú: akútna porucha sluchu, tinnitus ("hučanie" v ušiach), poruchy sluchu s nedoslýchavosťou, závratové stavy, ochorenia krčnej chrbtice...


Poistenec

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV A DORAST

ORL vyšetrenie len s výmenným lístkom - Momentálne výmenný lístok nevyžadujeme

Pacientov objednávame bezplatne na konkrétny dátum a orientačný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Možnosť spoplatneného objednania sa  na konkrétny dátum a presný čas využitím služieb plateného internetového rezervačného portálu - obmedzený počet pacientov na deň

Prednostné vyšetrenie nie je možné

Poplatky sú účtované len pri špecifických úkonoch a službách, ktoré sú dostupné, ale nie sú zazmluvnené zdravotnou poisťovňou (služby nad rámec verejného zdravotného poistenia - VZP) a sú vykonané na vlastnú žiadosť pacienta (preventívna ORL prehliadka, orientačná audiometria, ultrasonografia prínosových dutín, videofibroskopia, využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu, niektoré drobné ORL chirurgické výkony...)

----------

Dospelí pacienti

Dospelých poistencov vyšetrujeme výlučne na vlastnú žiadosť vo vopred rezervovaný konkrétny termín a čas, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu termínov vyčlenených pre dospelých pacientov.

ORL vyšetrenie len s výmenným lístkom - Momentálne výmenný lístok nevyžadujeme

Pacientov objednávame bezplatne na konkrétny dátum a orientačný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Možnosť spoplatneného objednania sa  na konkrétny dátum a presný čas využitím služieb plateného internetového rezervačného portálu - obmedzený počet pacientov na deň

Prednostné vyšetrenie nie je možné

Poplatky sú účtované len pri špecifických úkonoch a službách, ktoré sú dostupné, ale nie sú zazmluvnené zdravotnou poisťovňou (služby nad rámec verejného zdravotného poistenia - VZP) a sú vykonané na vlastnú žiadosť pacienta (preventívna ORL prehliadka, orientačná audiometria, ultrasonografia prínosových dutín, videofibroskopia, využitie služieb plateného internetového rezervačného portálu, niektoré drobné ORL chirurgické výkony...)


Samoplatca - konzultácia, preventívna ORL prehliadka, infúzna terapia

 Na vlastnú žiadosť vyšetrujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzincov bez poistenia

Poskytujeme preventívnu ORL prehliadku

Poskytujeme infúznu terapiu

Výmenný lístok NIE je potrebný

Pacientov objednávame na konkrétny dátum a presný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Samoplatcovi sa za ORL vyšetrenie, preventívnu ORL prehliadku, infúznu terapiu na vlastnú žiadosť účtuje poplatok


Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera,Union, Balsam - Pracovná zdravotná služba

Cenník 

ORL vyšetrenie, na vlastnú žiadosť (bez odoslania všeobecným lekárom, samoplatca)........................................................................30€

Preventívna ORL prehliadka (vodičský preukaz, atď.), na vlastnú žiadosť (bez odoslania všeobecným lekárom)..............................25€

Preventívna ORL prehliadka (vodičský preukaz, atď.), na vlastnú žiadosť (samoplatca)........................................................................30€

Ultrasonografia prínosových dutín, na vlastnú žiadosť, A-scan ................................................................................................................10€

Orientačná audiometria, na vlastnú žiadosť, vzdušné vedenie.................................................................................................................10€

Videofibroskopia, na vlastnú žiadosť...............................................................................................................................................................5€

Rehabilitácia - Infúzna terapia, na vlastnú žiadosť, 1 sedenie...................................................................................................................10€

Drobné ORL chirurgické výkony na koži, slizniciach, podslizničnom tkanive v lokálnej anestéze, na vl. žiadosť (samoplatca)...10-50€

Služby nad rámec verejného zdravotného poistenia – využitie služieb plateného internet. rezervačného portálu, na vl. žiadosť..15€

Potvrdenie priepustky, pokiaľ si pacient neprinesie potrebné tlačivo........................................................................................................1€

Ambulancia


Technické vybavenie


Certifikáty


Naše publikácie

Stručne o bakterioterapii a zápaloch horných dýchacích ciest:

Problematika adenoidektómie (odstránenie nosovej mandle u detí):


Problematika papilárneho karcinómu štítnej žľazy (onkologické ochorenie štítnej žľazy):


Personál

MUDr. Ján Sojak, PhD.          

Štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2005-11

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-16

Doktorandské štúdium - Ústav normálnej a patologickej fyziológie, JLF UK v Martine, 2013-18

Špecializačné štúdium v odbore foniatria- Klinika  otorinolaryngológie a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave, 2019-súčastnosť

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-17

Lekár - Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH Bratislava, 2019

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 2014-súčasnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 2017 -súčasnosť


MUDr. Zora Broschová

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1968-74

Špecializačné štúdium - Oddelenie otorinolaryngológie, DFNsP Bratislava, 1975-1984

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, DFNsP Bratislava, 1975-1985

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 1985- súčastnosť

MUDr. Martin Čverha 

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010- 2016

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, 2016- súčasnosť

Lekár - Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH Bratislava, 2016 - súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 2019 - súčasnosť